YULIA POROSHENKO

Strategy Consultant; McKinsey&Company